Pozno v avgustu - 1971 (75x120cm)

Pozno v avgustu
Back to List